Start
 trasa
 rzeka Myśla
 mapy
 info (.pdf)

Myśla, rzeka – prawy dopływ Odry,  ciek wodny wypływający koło wsi Rychnów  gm. Barlinek, na wys. 70 m n.p.m. Całkowita długość: 95,6 km, pow. dorzecza: 1334 km2. Ujście poniżej wsi Chlewice, Wg. podziału administracyjnego przepływa przez: gminę Barlinek, gm. Lipiany,  gm. Myślibórz, gm. Lubiszyn, gm. Dębno i gm. Boleszkowice.

W górnym biegu przepływa przez obszar chronionego krajobrazu pod nazwą Pojezierze Myśliborsko-Barlineckie, w środkowym biegu przez obszar chronionego krajobrazu pod nazwą Wysoczyzna Gorzowska, a dolny bieg i ujście znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

Przyroda rzeki i doliny Myśli:

Użytki rolne i zielone, lasy borowe, bór świeży i mieszany, dominuje sosna, łęgi jesionowo-olszowe, siedliska grądowe, buk zwyczajny, jarząb brekinia, cis pospolity,

Ptaki: zimorodki, siniaki, bociany czarne, gęgawy, perkozy rdzawoszyje, żurawie, kania czarna i ruda, puszczyki, sowy pójdźki i płomykówki.

Zwierzęta: nietoperze, bobry, traszka grzebieniasta.   Oprócz typowych zwierząt leśnych występują wydra i żółw błotny, oraz większość gatunków ryb typowych dla środowiska rzecznego. Hodowla pstrągów.

Historia: Pierwszy raz pojawia się w źródłach w 1232 r. jako granica między krainami : Kostrzyńską i „Terra Chinz”(Kinicką). W połowie XIII w. na Myśli przebiegała granica między Pomorzem Zachodnim a Wielkopolską. Za panowania księcia pomorskiego Barnima I (1227-1278) tereny między Myślą a dolną Wartą były miejscem walk Pomorzan, którzy chcieli je odzyskać.

W1232 r., książę wielkopolski Władysław Odonic nadał zakonowi templariuszy 1000 łanów ziemi po obu brzegach Myśli, w 1234 r., książę pomorski Barnim I nadał templariuszom 200 łanów ziemi na północ od Myśli, 1235 r., nadania te zatwierdził papież Innocenty IV,

w 1261 r., ugoda margrabiów brandenburskich z templariuszami pozostawiła im część terenów nad Myślą, od Chwarszczan (komandoria) do Gudzisza.

W latach 1340-45 po kasacie zakonu dobra komandorii przeszły w ręce zakonu joannitów,

 a następnie w 1540 r. na mocy układu z margrabią Janem z Kostrzyna utworzono domenę (dobra elektorskie) z siedzibą w Chwarszczanach.

W 1755 r., na polecenie króła Fryderyka II została założona w Reczycach huta żelaza napędzana wodami Myśli, w 1856 r., składała się z 4 wydziałów produkujących sztaby

i 2 produkujących pręty, zatrudniała 26 osób. 1786 r. uregulowano dolny bieg rzeki od Buszowa do ujścia,.

W 1758 r. przed bitwą pod Sarbinowem 24 sierpnia armia rosyjska zajęła stanowiska między Chwarszczanami a Gudziszem opierając się prawym skrzydłem o Myślę. W tym samym dniu nad Myślę dotarły 2 kolumny wojsk pruskich, kwaterą króla Fryderyka II był młyn nad Myślą należący do Dębna Neudammer Mühle, Prusacy odbudowali zniszczony przez Rosjan most na Myśli, a następnie w nocy przeprawili się po nim na drugą stronę maszerując na Sarbinowo, gdzie doszło do bitwy 25 sierpnia 1758 r.

Obecnie na Myśli istnieje  6 małych elektrowni wodnych:  Barnówko, Dargomyśl, Chwarszczany, Gudzisz, Reczyce i Namyślin.

 

 

 

© toppol